Víra a láska je vše, co můžeme dátPromluva Šrí Ánandí Má z roku 1995 u příležitosti oslav Guru Purnimy, první velké akce pořádané v USA od Gurudžího Mahasamádhí v roce 1994.

Drazí Bratři a Sestry,

V posvátných knihách Pán Šiva říká, že se klaní před vírou žáka v Gurua. Když má žák veškerou víru, obdrží veškeré plody. Dokonce i dřevo, hlína a kámen ponesou ovoce.

Toto je první Guru Purnima od Gurudžího Mahasamádhí, kdy jsme společně. Jelikož jsme ho ztratili fyzicky, bolest z odloučení navždy přetrvá. Každý jsme tuto bolest do určité míry zažili a budeme jí cítit i nadále. Jediné, co nám zbývá, je mít úplnou víru a oddanost.

Mnoho z nás pocítilo, že když jsme ho ztratili fyzicky, přišli jsme v životě o všechno. Již není nic, co bychom mohli dosáhnout, nic, co bychom mohli udělat. Tyto pocity jsou opravdové a přicházejí z hloubky našich srdcí. Avšak opravdová spiritualita a cesta Kundaliní maha-jógy vyžaduje, abychom se nad to povznesli. To bylo také Gurudžího přání a příkaz.

Gurudží prošel změnou, transformací. Opustil svoje omezené fyzické tělo a stal se neomezeným prostřednictvím těla každého ze svých žáků. Přebývá nyní v každém srdci, mém i vašem, a skrze toto tělo, kolébku pěti elementů, pokračuje ve své neomezené existenci. To zvyšuje naši zodpovědnost. Aby mohl žít v prostoru našich srdcí pohodlně a lehce, musíme zvýšit úroveň své čistoty, své satvické kvality. Tak může pokračovat v práci skrze nás.

Aby mohl žít v prostoru našich srdcí pohodlně a lehce, musíme zvýšit úroveň své čistoty, své satvické kvality. Tak může pokračovat v práci skrze nás.

Vždy říkal a učil, že chcete-li potkat Boha, musíte se dostat na stejnou úroveň skutečnosti. Musíte se v podstatě stát Bohem, abyste se s ním mohli setkat a nakonec splynout. To samé se týká Gurua. Chceme-li splynout s Guruem, potřebujeme se naučit rozvinout a přijmout jedinečné vlastnosti, kterými oplývá. Jsou to ideální kvality čisté, nesobecké, bezpodmínečné lásky, nekonečný soucit, a postoj, v němž dobrovolně a ochotně odpouštíme. Neustále bychom se měli učit, jak tyto kvality přinést do našich životů. Když budeme v této praxi pokračovat, můžeme s ním ještě v tomto životě skrze guru-tatvu splynout.

A tak dnes i pro všechny následující dny učiňte pevné rozhodnutí a předsevzetí, že se v zájmu svého rozvoje nezastavíte, dokud nedosáhnete nekonečnosti. Nenechte žádný kámen neobrácený. Rozhodnutí by ve vás mělo být tak hluboké a pevné, že bude otištěno na kamenech této země, aby po věky věků nemohlo býti odstraněno.

Gurudží a velcí světci jako byl Pán Buddha a další, měli toto předsevzetí, že se nezastaví dříve, než dosáhnou realizace, neustanou do doby, než naplní tento cíl.

Nejlepší, co může člověk udělat, je oddat se Guruovi. Úplně se odevzdat vždy bylo a je těžké. Když je ale nyní Gurudží fyzicky pryč, co více než víru a lásku můžeme nabídnout? Již nepotřebuje svůj kousek chleba nebo kus látky na zakrytí těla. Po celý svůj život žádal vždy o lásku svých žáků a nic jiného. Všichni, co jsme byli požehnáni jeho blízkostí, jsme zažili, že nikdy nepotřeboval nic jiného než lásku svých žáků.

Měl žáky po celém světě, od královských rodin po nejchudší lidi, nikdy ale nic nechtěl ani neočekával. Jedině, že žáci budou praktikovat a dosáhnou svého cíle.

Jeho hloubkou byla jednoduchost. Přestože dosáhl takové vysoké úrovně vývoje, pohled zvenčí nikdy neodhalil hloubku, kterou v sobě měl. Od prvního dne, kdy se objevil na veřejnosti, až do posledního dne svého života, byl vždy každému zcela k dispozici.

Od tohoto okamžiku tedy nemáme nic jiného nabídnout než svojí víru, lásku a oddanost. Na oplátku dostaneme mnohem více. Přestože bychom neměli nic očekávat, protože jsme lidé, budeme vždy alespoň trochu něco chtít. Jeden z miliónu bude schopen všechno dát a nic neočekávat. I tak je ale Gurudží schopen pozvednout každého z vás na stejnou úroveň jako je on. A pokud ukážete otevřenost a že za to stojíte, učiní vás ještě lepšími než je on sám.

Kámen mudrců dokáže přeměnit předměty, není ale schopen vytvořit další kámen mudrců. Guru to dokáže. Především je schopný nás uzdravit z té nejhorší choroby, která se jmenuje život a smrt, osvobodit nás od tohoto koloběhu, abychom mohli splynout zpátky s Bohem. To je ten největší dar, který nám může dát.

Gurudží vždy říkal, že hledá svoje ztracené hvězdy. Když se ty ztracené hvězdy vrátí a setkají se s ním, štěstí a jiskra v jeho oku budou nekonečné. Na všech společných cestách a setkáních byla jeho radost bezmezná, kdykoliv se setkal se svými žáky.

Gurudží vždy říkal, že hledá svoje ztracené hvězdy. Když se ty ztracené hvězdy vrátí a setkají se s ním, štěstí a jiskra v jeho oku budou nekonečné. Na všech společných cestách a setkáních byla jeho radost bezmezná, kdykoliv se setkal se svými žáky.

V posvátných textech se říká, že je těžké potkat Gurua. I když člověk jednoho potká, je obtížné od něj získat učení. A i když člověk učení obdrží, je ještě těžší je praktikovat, dosáhnout dokonalosti a realizovat Boha. Máme vskutku obrovské štěstí, že jsme potkali Gurudžího jako svatého muže, že jsme obdrželi jeho neocenitelná učení a navíc byli požehnáni, abychom je mohli praktikovat. Zbytek leží v našich rukou. Víra je klíčové slovo, klíč v celém procesu. Pokud máte víru, jste schopni poznat nejvyšší realitu a pravdu.

Nezbývá moc co říci, vyjma toho, že bychom měli brát učení Gurudžího vážně a provádět je s vírou, láskou a oddaností. To nejdůležitější ale je, pokud jste schopni, zcela se oddat. Pokud zvednete ruce a budete jako děti, Gurudží vás zaručeně zdvihne k sobě.

Rámakrišna byl velký světec, ale velmi jednoduchý člověk. Jeho sláva dosáhla světa díky jeho žákovi, duchovnímu velikánu Vivékánandovi. Proč neudělat společně totéž co učinil Vivékánanda? Všichni z nás, žáci a následovníci Gurudžího, proč nepřineseme jeho jméno a slávu pro blaho ostatních? S pevným rozhodnutím můžeme dokázat to samé. Je to naše osobní zkušenost s ním jako živoucí realitou, kterou potřebujeme přinést budoucím generacím. Kábírdží řekl, že jenom Guru nás může dovést ke konečnému osvobození. Mějte ho proto neustále ve své mysli, těle a duchu, a Gurudží vás přenese přes oceán života a smrti.

Ánandí Má by ráda zakončila modlitbou k Pánu Rámovi a Sítě. Nechť máte všichni i nadále živoucí prožitky Gurudžího. Nechť trvale přebývá ve vašich srdcích jako neměnná realita. Nechť lampa víry jasně a trvale hoří v každém z vás.

Přeložila Martina Zisková

You must be logged in to post a comment.

© Copyright Centrum dhjánjógy - Designed by Pexeto